Organisatie filosofie

Onze visie op bedrijfsvoering en bedrijfscultuur is geïnspireerd op het werk en de daden van Charles Eisenstein en Ricardo Semmler. Rode draad in hun beider filosofie is dat individuen in een organisatie (ieder individu die in welke rol dan ook betrokken is in een organisatie) en maatschappij en wereld waarvan die organisatie deel uitmaakt met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk is. Door die wederzijdse afhankelijkheid te erkennen en ervan uit te gaan dat alle betrokkenen zo prettig mogelijk willen leven ontstaat een versterkende samenwerking gericht op verbetering van welzijn en welbevinden van iedereen.  

  

Profit:  Wij zijn een non-profit stichting, waarbij we de inkomsten investeren in het uitbreiden / verbeteren van de voorzieningen en faciliteiten van het PraktijkHuis en op het uitdragen / verspreiden van onze missie, visie en werkwijze. Profit heeft voor ons naast een materieel aspect ook een ontwikkelingsaspect voor zowel individuen als voor de maatschappij waarin we leven. De winst zit hem voor ons ook in het bijdragen aan verbetering van het welzijn en het welbevinden van iedereen die met het PraktijkHuis te maken krijgt: Cliënten, naasten, medewerkers, buren, buurt, maatschappij. Waar mogelijk zullen wij dit faciliteren.   

​ 

People: In onze missie is het volgende terug te lezen:  "Het vanuit een centrale, veilige plek  verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met eetstoornissen en bijkomende psychische en / of sociale problemen, hun betrokkenen, zorgverleners en onze medewerkers." Maar zoals onder het kopje ‘profit’ te lezen is, houdt het wat ons betreft daarbij niet op. We zullen waar mogelijk en actief de verbinding met de mensen en maatschappij om ons heen zoeken.   

​ 

Planet: We streven ernaar om bij onze bedrijfsvoering in de breedste zin van het woord, gebruik te maken van duurzame middelen en materialen en dit gegeven uit te dragen in ons doen en laten.  

Society: Zoals al onder de kopjes ‘profit’ en ‘people’ naar voren komt is ons uitgangspunt dat we middenin de maatschappij willen staan. We zullen de maatschappij waar mogelijk actief betrekken in onze activiteiten en waar mogelijk aansluiten bij vragen uit de maatschappij. Wij zien de maatschappij als een onderdeel van onze context. Zonder maatschappij zijn wij er niet, dus dragen wij mede zorg voor de maatschappij. 

Ons Start Up Team bestaat uit 3 mensen:  

 

Asli Hoek

Founder 

 

Lex Vink

Co-founder

 

Anouk Groeneweg

Inspirator, webdesign, content creator, social media 

Stichting Praktijkhuis Inspiration

De Stichting Praktijkhuis Inspiration is opgericht op 09-10-2020 door Asli Hoek en Lex Vink. 

 

De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft als doelen: 

  1. Het bieden van een centrale, veilige plek voor ondersteuning (bv dmv dagbestedingsactiviteiten, bieden van structuur, psychoeducatie en coaching) van en het adviseren van danwel geven van voorlichting aan mensen die direct of indirect te maken hebben met de gevolgen van een eetstoornis: Zij die zelf een eetstoornis hebben of hebben gehad, hun naastbetrokkenen en betrokken derden of mensen die interesse hebben in het onderwerp.  

  2. De stichting richt zich primair op het maximaliseren van de kwaliteit van leven van eenieder die gebruik maakt van de aanwezige voorzieningen of die binnen de stichting actief is. Het totale aanbod is herstelgericht. 

  3. Het bevorderen van de inzet van ervaringsdeskundigheid en peer support aangaande de hierboven beschreven doelgroepen. 

  4. De stichting biedt zelf geen behandeling in welke zin dan ook, maar kan desgewenst en na overleg met en instemming van alle betrokkenen wel participeren in activiteiten die een behandeling ondersteunen. 

  5. Uitgangspunt van de stichting is dat iedereen ertoe doet en dat iedereen recht heeft op een kwalitatief optimaal bestaan, een ‘zijn’ in het leven, waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden die ieder mens in zich heeft. 

  6. Het samenwerken met personen, instellingen, organisaties, werkeenheden en dergelijke, die in Nederland werkzaam zijn op het terrein van het bereiken van voren omschreven doel. 

  7. Het uitvoeren van alle verdere activiteiten die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

KvK-nummer: 80571891. 

BTW nummer: NL861720738B01
IBAN nummer: NL02 INGB 0007 4772 29

 

We zijn gevestigd in Hoofddorp, ons correspondentieadres is  Leeghwaterstraat 36, 2132 ST Hoofddorp, 06 1681 5909 

Bestuur, Ad-spirators 
& Aanbevelers

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 

Ad-spirators 

Ad-spirators zijn onze Ad-viserende in-Spirators. Hun belangrijkste taak is het geven van gevraagd en ongevraagd advies mbt alle zaken die de Stichting Praktijkhuis Inspiration en Praktijkhuis Inspiration aangaan. De adviezen worden gericht aan het bestuur en zijn niet bindend. Momenteel werken onze adviseurs nog ‘solo’. We streven ernaar om te komen tot een adviesraad die regelmatig bijeenkomt en ook als collectief advies gevraagd zal worden of als collectief advies kan geven. We hebben de volgende personen bereid gevonden om beschikbaar te zijn in een adviserende rol. 

Comite van aanbeveling