Praktijkhuis Inspiration, gevestigd aan Rijksstraatweg 113E, 2121 AD Bennebroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Stichting Praktijkhuis Inspiration

 • Bezoeklocatie: Rijksstraatweg 113E, 2121 AD Bennebroek
 • Postadres: Leeghwaterstraat 36, 2132 ST Hoofddorp
 • http://www.praktijkhuisinspiration.nl
 • 0616812627
 • info@praktijkhuisinspiration.nl 

Lex Vink is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijkhuis Inspiration Hij is te bereiken via lex@praktijkhuisinspiration.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Praktijkhuis Inspiration verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • ICE 1
 • ICE 2

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijkhuis Inspiration verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Specifieke gezondheidsgegevens: allergiën, door u zelf gemelde relevante gezondheidskenmerken.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers, digitaal of fysiek, die jonger zijn dan 16 jaar. Indien bezoekers jonger zijn dan 16 is toestemming van ouders of voogd vereist. We kunnen digitaal echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkhuisinspiration.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U goed te kunnen ondersteunen in geval er specifieke (gezondheids)problemen optreden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijkhuis Inspiration maakt geen gebruik van ICT-applicaties ten behoeve van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijkhuis Inspiration bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Vanaf het moment van u laatste contact met Praktijkhuis Inspiration worden uw gegevens maximaal een jaar bewaard. Alle persoonsgegevens worden onder encryptie bewaard in een ‘secured cloud.’ 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijkhuis Inspiration verstrekt uitsluitend informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en uitsluitend na schriftelijke toestemming van u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijkhuis Inspiration gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijkhuis Inspiration en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkhuisinspiration.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijkhuis Inspiration wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijkhuis Inspiration neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben hiervoor een abonnement genomen bij NordLocker Cloud Based Security. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@praktijkhuisinspiration.nl.